HOME > 노선버스 > 이세 도바 시마 > 스페인무라선

노선버스이세 도바 시마

스페인무라선

* 시마 스페인 무라 휴원일에는 운행정지. 시마 스페인 무라가 문을 닫는 시간에 맞추어서 막차 출발 시각이 바뀝니다.

시각표

가시코지마에키 ⇒ 시마 스페인무라

9:00 - 13:59

가시코지마에키 9:08 ... 10:08 ... 11:16 ... 12:21 ... 13:16 ...
시마칸코호텔 9:09 ... 10:09 ... ... ... ...
시마 마린랜드 9:10 ... 10:10 ... 11:17 ... 12:22 ... 13:17 ...
가시코지마호조엔 9:12 ... 10:12 ... ... ... ...
우가타에키
[5번 타는 곳]
9:25 9:45 10:25 10:45 11:25 11:45 12:30 12:50 13:25 13:45
시마 스페인무라 9:38 9:58 10:38 10:58 11:38 11:58 12:43 13:03 13:38 13:58

14:00 - 18:59

가시코지마에키 14:16 ... 15:16 ... 16:08 ... ... ... ... ...
시마칸코호텔 ... ... 16:09 ... ... ... ... ...
시마 마린랜드 14:17 ... 15:17 ... 16:10 ... ... ... ... ...
가시코지마호조엔 ... ... 16:12 ... ... ... ... ...
우가타에키
[5번 타는 곳]
14:25 14:45 15:25 15:45 16:25 16:45 17:25 17:45 18:25 18:45
시마 스페인무라 14:38 14:58 15:38 15:58 16:38 16:58 17:38 17:58 18:38 18:58

스와이프 >

가시코지마에키 시마칸코호텔 시마 마린랜드 가시코지마호조엔 우가타에키 [5번 타는 곳] 시마 스페인무라
9:08 9:09 9:10 9:12 9:25 9:38
... ... ... ... 9:45 9:58
10:08 10:09 10:10 10:12 10:25 10:38
... ... ... ... 10:45 10:58
11:16 11:17 11:25 11:38
... ... ... ... 11:45 11:58
12:21 12:22 12:30 12:43
... ... ... ... 12:50 13:03
13:16 13:17 13:25 13:38
... ... ... ... 13:45 13:58
14:16 14:17 14:25 14:38
... ... ... ... 14:45 14:58
15:16 15:17 15:25 15:38
... ... ... ... 15:45 15:58
16:08 16:09 16:10 16:12 16:25 16:38
... ... ... ... 16:45 16:58
... ... ... ... 17:25 17:38
... ... ... ... 17:45 17:58
... ... ... ... 18:25 18:38
... ... ... ... 18:45 18:58

[막차 버스]
* 시마 스페인무라 17:00폐원날 - 우가타에키16:45발
* 시마 스페인무라 18:00폐원날 - 우가타에키17:45발
* 시마 스페인무라 19:00폐원날 - 우가타에키18:25발
* 시마 스페인무라 20:00폐원날 - 우가타에키18:45발

시마 스페인무라 ⇒ 가시코지마에키

9:00 - 15:59

시마 스페인무라 [2,3번 타는 곳] 9:45 10:10 10:45 11:10 11:45 12:10 12:50 13:10 13:45 14:10 14:45 15:10 15:45
우가타에키 [5번 타는 곳] 9:58 10:23 10:58 11:23 11:58 12:23 13:03 13:23 13:58 14:23 14:58 15:23 15:58
가시코지마호조엔 10:08 ... ... ... ... ... ... 16:08
시마 마린랜드 10:11 ... 11:05 ... 12:05 ... 13:10 ... 14:05 ... 15:05 ... 16:11
시마칸코호텔 10:12 ... ... ... ... ... ... 16:12
가시코지마에키 10:15 ... 11:07 ... 12:07 ... 13:12 ... 14:07 ... 15:07 ... 16:15

16:00 - 21:59

시마 스페인무라 [2,3번 타는 곳] 16:10 16:45 17:05 17:25 18:05 18:25 19:05 19:25 20:05 20:25 21:05 21:25
우가타에키 [5번 타는 곳] 16:23 16:58 17:18 17:38 18:18 18:38 19:18 19:38 20:18 20:38 21:18 21:38
가시코지마호조엔 ... 17:08 ... 17:48 ... ... ... ... ... ... ... ...
시마 마린랜드 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
시마칸코호텔 ... 17:11 ... 17:51 ... ... ... ... ... ... ... ...
가시코지마에키 ... 17:14 ... 17:54 ... ... ... ... ... ... ... ...

스와이프 >

시마 스페인무라
[2,3번 타는 곳]
우가타에키 [5번 타는 곳] 가시코지마호조엔 시마 마린랜드 시마칸코호텔 가시코지마에키
9:45

9:58 10:08 10:11 10:12 10:15
10:10

10:23 ... ... ... ...
10:45

10:58 11:05 11:07
11:10

11:23 ... ... ... ...
11:45

11:58 12:05 12:07
12:10

12:23 ... ... ... ...
12:50

13:03 13:10 13:12
13:10

13:23 ... ... ... ...
13:45

13:58 14:05 14:07
14:10

14:23 ... ... ... ...
14:45

14:58 15:05 15:07
15:10

15:23 ... ... ... ...
15:45

15:58 16:08 16:11 16:12 16:15
16:10

16:23 ... ... ... ...
16:45

16:58 17:08 17:11 17:14
17:05

17:18 ... ... ... ...
17:25

17:38 17:48 17:51 17:54
18:05

18:18 ... ... ... ...
18:25

18:38 ... ... ... ...
19:05

19:18 ... ... ... ...
19:25

19:38 ... ... ... ...
20:05

20:18 ... ... ... ...
20:25

20:38 ... ... ... ...
21:05

21:18 ... ... ... ...
21:25

21:38 ... ... ... ...

[막차 버스]
* 시마 스페인무라 17:00폐원날 - 시마 스페인무라17:25발
* 시마 스페인무라 18:00폐원날 - 시마 스페인무라18:25발
* 시마 스페인무라 19:00폐원날 - 시마 스페인무라19:25발
* 시마 스페인무라 20:00폐원날 - 시마 스페인무라20:25발
* 시마 스페인무라 21:00폐원날 - 시마 스페인무라21:25발

가시코지마에키 ⇒ 시마 스페인무라

8:00 - 14:59

가시코지마에키 ... ... 9:08 ... ... 10:08 ... ... 11:16 ... ... 12:21 ... ... 13:16 ... ...
시마칸코호텔 ... ... 9:09 ... ... 10:09 ... ... ... ... ... ... ... ...
시마 마린랜드 ... ... 9:10 ... ... 10:10 ... ... 11:17 ... ... 12:22 ... ... 13:17 ... ...
가시코지마호조엔 ... ... 9:12 ... ... 10:12 ... ... ... ... ... ... ... ...
우가타에키 [5번 타는 곳] 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:30 12:50 13:05 13:25 13:45 14:05
시마 스페인무라 8:58 9:18 9:38 9:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:43 13:03 13:18 13:38 13:58 14:18

14:00 - 18:59

가시코지마에키 14:16 ... ... 15:16 ... ... 16:08 ... ... ... ... ... ... ...
시마칸코호텔 ... ... ... ... 16:09 ... ... ... ... ... ... ...
시마 마린랜드 14:17 ... ... 15:17 ... ... 16:10 ... ... ... ... ... ... ...
가시코지마호조엔 ... ... ... ... 16:12 ... ... ... ... ... ... ...
우가타에키 [5번 타는 곳] 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45
시마 스페인무라 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58

스와이프 >

가시코지마에키 시마칸코호텔 시마 마린랜드 가시코지마호조엔 우가타에키 [5번 타는 곳] 시마 스페인무라
... ... ... ... 8:45 8:58
... ... ... ... 9:05 9:18
9:08 9:09 9:10 9:12 9:25 9:38
... ... ... ... 9:45 9:58
... ... ... ... 10:05 10:18
10:08 10:09 10:10 10:12 10:25 10:38
... ... ... ... 10:45 10:58
... ... ... ... 11:05 11:18
11:16 11:17 11:25 11:38
... ... ... ... 11:45 11:58
... ... ... ... 12:05 12:18
12:21 12:22 12:30 12:43
... ... ... ... 12:50 13:03
... ... ... ... 13:05 13:18
13:16 13:17 13:25 13:38
... ... ... ... 13:45 13:58
... ... ... ... 14:05 14:18
14:16 14:17 14:25 14:38
... ... ... ... 14:45 14:58
... ... ... ... 15:05 15:18
15:16 15:17 15:25 15:38
... ... ... ... 15:45 15:58
... ... ... ... 16:05 16:18
16:08 16:09 16:10 16:12 16:25 16:38
... ... ... ... 16:45 16:58
... ... ... ... 17:05 17:18
... ... ... ... 17:25 17:38
... ... ... ... 17:45 17:58
... ... ... ... 18:05 18:18
... ... ... ... 18:25 18:38
... ... ... ... 18:45 18:58

[막차 버스]
* 시마 스페인무라 17:00폐원날 - 우가타에키17:05발
* 시마 스페인무라 18:00폐원날 - 우가타에키18:05발
* 시마 스페인무라 20:00폐원날 - 우가타에키18:45발

시마 스페인무라 ⇒ 가시코지마에키

9:00 - 13:59

시마 스페인무라
[2,3번 타는 곳]
9:05 9:25 9:45 10:10 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:50 13:10 13:25 13:45
우가타에키
[5번 타는 곳]
9:18 9:38 9:58 10:23 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 13:03 13:23 13:38 13:58
가시코지마호조엔 ... ... 10:08 ... ... ... ... ... ... ... ...
시마 마린랜드 ... ... 10:11 ... ... 11:05 ... ... 12:05 ... ... 13:10 ... ... 14:05
시마칸코호텔 ... ... 10:12 ... ... ... ... ... ... ... ...
가시코지마에키 ... ... 10:15 ... ... 11:07 ... ... 12:07 ... ... 13:12 ... ... 14:07

14:00 - 17:59

시마 스페인무라
[2,3번 타는 곳]
14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45
우가타에키
[5번 타는 곳]
14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58
가시코지마호조엔 ... ... ... ... 16:08 ... ... 17:08 ... ... 18:08
시마 마린랜드 ... ... 15:05 ... ... 16:11 ... ... ... ...
시마칸코호텔 ... ... ... ... 16:12 ... ... 17:11 ... ... 18:11
가시코지마에키 ... ... 15:07 ... ... 16:15 ... ... 17:14 ... ... 18:14

18:00 - 21:59

시마 스페인무라
[2,3번 타는 곳]
18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25
우가타에키
[5번 타는 곳]
18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38
가시코지마호조엔 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
시마 마린랜드 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
시마칸코호텔 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
가시코지마에키 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

스와이프 >

시마 스페인무라
[2,3번 타는 곳]
우가타에키 [5번 타는 곳] 가시코지마호조엔 시마 마린랜드 시마칸코호텔 가시코지마에키
9:05

9:18 ... ... ... ...
9:25

9:38 ... ... ... ...
9:45

9:58 10:08 10:11 10:12 10:15
10:10

10:23 ... ... ... ...
10:25

10:38 ... ... ... ...
10:45

10:58 11:05 11:07
11:05

11:18 ... ... ... ...
11:25

11:38 ... ... ... ...
11:45

11:58 12:05 12:07
12:05

12:18 ... ... ... ...
12:25

12:38 ... ... ... ...
12:50

13:03 13:10 13:12
13:10

13:23 ... ... ... ...
13:25

13:38 ... ... ... ...
13:45

13:58 14:05 14:07
14:05

14:18 ... ... ... ...
14:25

14:38 ... ... ... ...
14:45

14:58 15:05 15:07
15:05

15:18 ... ... ... ...
15:25

15:38 ... ... ... ...
15:45

15:58 16:08 16:11 16:12 16:15
16:05

16:18 ... ... ... ...
16:25

16:38 ... ... ... ...
16:45

16:58 17:08 17:11 17:14
17:05

17:18 ... ... ... ...
17:25

17:38 ... ... ... ...
17:45

17:58 18:08 18:11 18:14
18:05

18:18 ... ... ... ...
18:25

18:38 ... ... ... ...
18:45

18:58 ... ... ... ...
19:05

19:18 ... ... ... ...
19:25

19:38 ... ... ... ...
19:45

19:58 ... ... ... ...
20:05

20:18 ... ... ... ...
20:25

20:38 ... ... ... ...
20:45

20:58 ... ... ... ...
21:05

21:18 ... ... ... ...
21:25

21:38 ... ... ... ...

[막차 버스]
* 시마 스페인무라 17:00폐원날 - 시마 스페인무라17:25발
* 시마 스페인무라 18:00폐원날 - 시마 스페인무라18:25발
* 시마 스페인무라 20:00폐원날 - 시마 스페인무라20:25발
* 시마 스페인무라 20:30폐원날 - 시마 스페인무라20:45발
* 시마 스페인무라 21:00폐원날 - 시마 스페인무라21:25발

운임

주요 구간 편도
가시코지마에키 / 시마칸코호텔 / 시마 마린랜드 / 가시코지마호조엔 - 우가타에키 230엔
가시코지마에키 / 시마칸코호텔 / 시마 마린랜드 / 가시코지마호조엔 / 우가타에키 - 시마 스페인무라 380엔

* 위 운임은 어른 운임입니다.
* 어린이 운임은 어른 운임의 반액입니다. 단, 10엔 미만 우수리는 10엔 단위로 올림을 합니다.

기타 노선